Contact us

Bahar Red®

Bahar RedR- kantaksantina-ýumurtganyň sarysy möhümdir

spring (1)
gr

Kantaksantini näme üçin ulanmaly?

Bakteriýalarda, suwotularda, gabyklarda we mör-möjeklerde giňden ýaýran Canthaxanthin, käbir balyk we guşlar hem bar we bu jandarlar arkaly iýmit zynjyryna girýär.

Eggumurtganyň sarysy we broýler deriniň reňklenmegi tebigy bir prosesdir, kantaksantin reňklemegiň iň möhüm faktorlaryndan biridir.

Guşlar kantaksantiniň özüni sintez edip bilmeýär, ýöne kantaksantini almak üçin ewolýusiýa prosesinde

ýuwaş-ýuwaşdan iýmitden başlap, deride we ýagda saklanýar.

spring (27)

Kantaksantiniň himiki gurluşy

KAS NOOK .: 514-78-3
Formula: C40H52O2
Molekulýar agram: 564.8

Karotinoidler, ýokary derejede işleýän reňkleýji serişde
doýmadyk sary gyzyl pigmentlere

Baharyň Gyzyl aýratynlyklary

spring (26)

Aýda 5-10 tonna iberilýär

Ajaýyp hiline we ajaýyp pigmentasiýa ýerine ýetirijiligine esaslanyp, Bahar gyzyl (Canthaxanthin) has wepaly sarp edijileri özüne çekýär.Hatda bir aýda 10 tonna ýetmek.

spring (25)
spring (23)

Ajaýyp durnuklylyk

Bahar gyzyl (kantaksantin) poroşok bölejigi, iki gatyň ösen tehnologiýasy bilen ulanylýar.
Antioksidant stabilizasiýa gaýtadan işlemek bilen bejerilen Canthaxanthin molekulasy tor gurluşynyň matrisasyna ornaşdyryldy, soňra bolsa matrisanyň üstü krahmal gatlagyny örtmeli we saklamak üçin durnuklylygyny üpjün etmek üçin tegelek, ykjam, birmeňzeş bölejik emele getirýär.

Çaltlaşdyrylan synaglaryň köpüsi, oňat durnuklylygy bolan bahar gyzyl reňkini görkezdi, meselem, 40 günlük kantaksantiniň saklanyş derejesi 180 gün saklamak, dünýä derejesindäki önüme deňdir, içerki önümlerden has ýokary.Şol bir synag şertlerinde içerki önüm 180 gün saklaýar, saklanyş derejesi bary-ýogy 60% köp.

spring (24)
spring (22)
spring (21)
spring (20)

Bahar gyzyl (kantaksantin 10%) bölejiginiň özi gowy durnuklylyga eýe, üstesine-de hakyky iýmitde has gowy ýerine ýetirýär

Önümçilik, ýamanlygy ýok etmek we oňa garşy durmak üçin mineral we witamin premiksindäki käbir maddalara garşy durup biler

saklamak üçin şertler.
Durnuklylyk synag synag maglumatlary, mineral premiksdäki bahar gyzyl reňkiniň hem içerde we daşary ýurtlarda şuňa meňzeş önümlerden has oňat durnuklydygyny görkezdi.

spring (19)

3. Gowy reňklemek häsiýeti

Garaşsyz synag institutlarynyň (Bonn uniwersiteti, Germaniýa) haýwanlaryň synaglary, bahar gyzyl reňkiniň haýwanlarda ýokary bio-elýeterliligini, ajaýyp reňkleýiş ukybynyň bardygyny görkezdi.

Öndürijilik, beýleki içerki meňzeş önümlerden has ýokary, hatda daşary ýurt bäsleşiginiň gowy reňkleýiş ukybyndan has gowy.Guşlaryň premiksinde az mukdarda Bahar gyzyl reňk bilen ýumurtganyň sarysy we derisi islenýän reňke ýetmek üçin.

Bu kantaksantin bölejiklerini iýmitlendirmek bilen ýumurtganyň sarysynyň reňki üýtgedi

spring (18)
spring (17)
spring (16)

4. Iň ýokary bio-elýeterlilik

Bahar gyzyl, 35-40 warm ýyly suwda erginligini gowy ýerine ýetirýär we aýdyň we aýdyň lateks döredýär.

Şol bölejikleriň ululygy takmynan 200-300nm bolup, kantaksantiniň haýwanlaryň aşgazan-içege ulgamyna siňdirilmegi üçin peýdaly bolar.bio-elýeterliligini ýokarlandyrmak üçin.

Bahar gyzyl reňkli trans-kantaksantiniň köp mukdary bar.Şeýle hem, bahar gyzyl reňkiniň bio-elýeterliligini we has gowy reňkleýiş täsirini gowulandyrýar.

Ajaýyp işleýiş

Iýmit önümçiliginde dürli materiallar, premiksler, poroşoklar, granulalar we çişme serişdeleri, kantaksantiniň çyglylygy we torty siňdirmegi talap etmeýär, ýöne oňat akymlylygy we birmeňzeş ululygy bilen goşmak aňsat, Bahar gyzyl reňkli pürküji bilen häsiýetlendirilýär. bölejikleri.

spring (15)

Bahar gyzyl, birmeňzeş bölejiklere eýe, daşary ýurtly bäsdeşler bilen deňeşdirilende ortaça bölejik ölçegi takmynan 240μm ',

bölejikleriň ululygynyň paýlanyşy, Baharyň gyzyl bölejikleri iýmitde has dar we has aňsat garyşýar.

spring (14)

Gowy howpsuzlyk, “” OK ”çözüji galyndy

FAMI-QS şahadatnamasy bilen GMP tutuş üpjünçilik zynjyry.

Önümiň hili, onuň yzarlanmagyny üpjün etmek üçin durmuşymyzdyr.

Mundan başga-da, howpsuzlygy, yzygiderliligi we ygtybarlylygy.

Jikme-jik suratlar

spring (13)
spring (12)
spring (11)
spring (10)
spring (9)
spring (8)
spring (7)

Şahadatnamalar

spring (6)
spring (5)
spring (2)

Gaplamak we eltip bermek

spring (4)
spring (3)

Eltip bermek gutusy

5 gat karton guty, goňur,
isleg boýunça iberiş bellikleri.
20kgs / ctn: 1 paket ýa-da 4 gap
Plastmassa plyonka bilen berkidilen paletdäki 20 guty

Içki gaplama

Plastmassa-alýumin gaplamak,
5kgs / paket ýa-da 20kgs / paket.
Atylylyk möhürlemesi

Bellik we bellikler

Islegiňiz ýaly.

Doza teklip

Tagetleriň derňewi
iýmit önümlerinde erekta (Lutein)
(mg / kg iýmit)

Işjeň

Baza

Roche reňk fanaty (RYCF) tarapyndan klassifikasiýa edilen ýumurtganyň sarysy reňki

8

9

10

11

12

13

14

15

Dozanyň teklibi (mg / kg iýmit) CANTHAXANTHIN 10 PCT bilen doldurylan iýmitlenýän towuklaryň sary reňkleriniň paýlanyşy

0-2

CA 10%

5

10

15

25

35

50

60

70

2-4

CA 10%

5

10

15

25

35

50

60

70

4-6

CA 10%

5

10

15

25

35

50

60

70

6-8

CA 10%

5

10

15

25

35

50

60

70

8-10

CA 10%

5

10

15

25

35

50

60

70

10-12

CA 10%

5

10

15

25

35

50

60

70

12-16

CA 10%

5

5

10

25

35

50

60

70

> 16

CA 10%

5

5

10

25

35

50

60

70