önümleri

SP-VT006 Pokary arassalyk koenzim Q10 (Ubiquinol / Ubidecarenone) 99% CAS: Bäsdeşlik bahasy bilen 303-98-0

gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kod: SP-VT006

Aýratynlyklary:

Q10 5% näme;10%;ýigrimi%;98%

Daş görnüşi: Sary-mämişi kristal erkin akýan poroşok

Giriş:

“Ubiquinone”, “ubidecarenone”, “koenzim Q” diýlip atlandyrylýan we kämahal “CoQ10” diýlip atlandyrylýan koenzim Q10, bedeniň her bir öýjüginde tebigy ýagdaýda ýüze çykýan birleşme.Koenzim Q10 ýa-da diňe CoQ10, mitokondriýada, ATP görnüşinde energiýa öndürmek üçin jogapkär öýjügiň bölegi bolan energiýa öndürmekde möhüm rol oýnaýar.Koenzim Q10, käbir ýagdaýlarda diňe CoQ10 diýlip atlandyrylýar, bedenimizde sintez edilýär, etde, esasanam doňuz eti, towuk we sygyr eti we köp ýag ýaly ýüreklerde bolýar.

Bedeniňizdäki CoQ10 derejeleri ýaşyňyzda azalýar.CoQ10 derejesiniň ýürek keseli ýaly belli bir şertli adamlarda we statin diýilýän holesterini azaldýan dermanlary kabul edýänlerde has pesdigi anyklandy.

CoQ10 etde, balyklarda we hozlarda bolýar.Bu iýmit çeşmelerinden tapylan CoQ10 mukdary, bedeniňizdäki CoQ10 derejesini ep-esli ýokarlandyrmak üçin ýeterlik däl.

CoQ10 iýmit goşundylary kapsulalar, çeýnelýän planşetler, suwuk siroplar, wafli we IV görnüşinde elýeterlidir.CoQ10 ýürek keselleriniň, şeýle hem migren kelle agyrylarynyň öňüni almaga ýa-da bejermäge kömek edip biler.

Funksiýa:

Goşundylara bolan gyzyklanmanyň azalmaýandygyny görkezýän has köp gözleg alnyp barylýar.Bu, häzirki wagtda CoQ10-nyň ALS, Mitokondrial keseli, Preklampsiýa we başgalar bilen baglanyşykly täsirlerine 12 gözlegiň geçirilýändigini görkezýär.CoQ10, üpjün edijiniň gizlinliginde gizlenmese-de, geljegi uly dinamiki düzüm bolup galýar.

● Heartürek ýagdaýy.CoQ10 ýürek bulaşyklygynyň alamatlaryny gowulandyrmak üçin görkezildi.Tapyndylar garyşyk bolsa-da, CoQ10 gan basyşyny peseltmäge kömek edip biler.Käbir gözlegler, beýleki ýokumly maddalar bilen birleşdirilende, aýlanyp geçmek we ýürek klapan operasiýalaryny geçiren adamlarda dikelişe kömek edip biljekdigini görkezýär.
● Süýji keseli.Has köp gözlegiň zerurdygyna garamazdan, käbir gözlegler CoQ10-nyň pes dykyzlykly lipoproteiniň (LDL) holesterini we süýji keseli bolan adamlarda holesteriniň umumy mukdaryny azaltmaga kömek edip, ýürek keselleriniň töwekgelçiligini peseldip biljekdigini görkezýär.
● Parkinson keseli.Soňky gözlegler, hatda köp mukdarda CoQ10-nyň Parkinson keseli bolan adamlarda alamatlary gowulaşdyrmaýandygyny görkezýär.
● Statin bilen örtülen miýopatiýa.Käbir gözlegler CoQ10-yň käwagt statin almak bilen baglanyşykly myşsanyň gowşaklygyny we agyrysyny ýeňilleşdirip biljekdigini görkezýär.
Ig Migrenler.Käbir gözlegler CoQ10-yň bu kelle agyrylarynyň ýygylygyny peseldip biljekdigini görkezýär.
● Fiziki öndürijilik.CoQ10 energiýa önümçiligine gatnaşýandygy sebäpli, bu goşundy fiziki öndürijiligiňizi gowulaşdyryp biler diýip hasaplanýar.Şeýle-de bolsa, bu ugurdaky gözlegler garyşyk netijeleri berdi.

Aýratynlyklary

1.Ko10 Beadlet önümçiliginde ajaýyp durnuklylyk-goşa mikro örtük tehnologiýasy ulanyldy.

2. Easyeňil garyşmak üçin erkin akýan Granulalar bedene siňdirmek üçin örän oňatdyr.

Gaplamak

Içinde: Wakuumly aseptik PE haltalary / alýumin folga haltalary, 25kgs ýa-da 20KGS / guty

5a-da 5kg / Alu gala.2 guty / guty

Daşarda: Karton

Müşderileriň talaplary hökmünde paketleriň ululygy hem hödürlenip bilner

Arza

Iýmit, içgi, saglyk önümleri we ş.m. reňklemek we berkitmek üçin ulanylýar Göni gysyş we gaty kapsulada ulanyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň