önümleri

SP-RK001 Holesterini azaltmak üçin Lovastatiniň / Monakolin K-iň işleýän fermentlenen gyzyl hamyr tüwi

gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kod: SP-RK001

Çeşme: Monask Maksatnamasy

Beýleki ady: Hongqu, Red Koji,Gyzyl hamyrmaýa tüwi, Gyzyl hamyrmaýa tüwi ekstrakty

Aýratynlygy: 0,1% ~ 5.0% Monakolin K.

100% tebigy fermentlenen!

Kislotaly Monakolin K-iň ýokary mazmuny!Citrinin Mugt!GMO Mugt!

Gyzyl hamyr tüwiniň taryhy.

Gyzyl hamyrmaýa tüwi, adaty fermentasiýa bilen öndürilen we müňlerçe ýyllyk sarp ediş taryhyna eýe önüm.Gadymy hytaý dilinde onunjy asyrda iýmitde we lukmançylykda ulanylýardy, sagdyn goşundylar hökmünde kabul edilýärdi we käbir kesellerde bejergä gowy täsir edýär.“Jennetdäki ýaradylyş” atly iki kitap “Materia Medica-nyň goşundysy” atly derman, gyzyl hamyr tüwiniň dermanlyk ähmiýetini we işleýşini düşündirýär.

Gyzyl hamyrmaýa tüwi tozy näme?

Gyzyl hamyrmaýa tüwi, Monaskus purpureus gyzyl hamyrmaýa bilen fermentlenen tüwi.Hytaýlylar köp asyrlaryň dowamynda azyk saklaýjy, iýmit reňkleýji (Peking ördekiniň gyzyl reňkine jogapkär), ysly zatlar we tüwi çakyrynyň düzümi hökmünde ulanylýar.

Gyzyl hamyrmaýa tüwi, Hytaýda, Japanaponiýada we ABŞ-nyň Aziýa jemgyýetlerinde iýmit önümleriniň esasy bolmagyny dowam etdirýär we takmynan bir adam başyna 14-55 gram gyzyl hamyr tüwi sarp edilýär.
Gyzyl hamyrmaýa tüwi Hytaýda 1000 ýyldan gowrak wagt bäri dermanlyk maksatly ulanylýar.Gyzyl hamyrmaýa tüwi ganyň hytaý dermanlarynyň sanawynda gan aýlanyşygyny gowulaşdyrmak we iýmit siňdirilmezligi we içgeçmäni ýeňilleşdirmek üçin peýdaly diýlip häsiýetlendirilipdir.
Golaýda hytaý we amerikan alymlary tarapyndan gyzyl hamyrmaýa tüwi, holesterini we trigliseridleri öz içine alýan gan lipidlerini peseltmek üçin önüm hökmünde işlenip düzüldi.

Gyzyl hamyrmaýa tüwi poroşokyny nädip almaly?

-Akym diagrammasyGyzyl hamyrmaýa tüwisinde fermentasiýa-Fermentlenen görnüş Gaty madda

Gyzyl hamyrmaýa tüwi poroşokynyň funksiýasy näme?

Agramy boýunça düzümi: krahmal (73%), belok (5,8%), çyglylyk (3% -6%), doýmadyk ýag kislotalary (1,5%), monakolinler (0,4% ~ 2%), kül (3%), we kalsiý, demir, magniý we mis mukdaryny yzarlaň.

Sitrin kislotasy ýaly goşundylar, konserwantlar, agyr metallar ýa-da zäherli maddalar ýok.

sdv

Gyzyl hamyrmaýa tüwi täsirli komponentleri

1. Monakolin K ýygnananlar

Monakolin L. Monakolin M, Monakolin X we ş.m. ýaly Gyzyl hamyrmaýa tüwisinde Monakolin K-iň 11 görnüşi ýüze çykaryldy.

Monakolinler birleşdirildi, theiröne olaryň sintezleri dünýäden aýry.Monaklin K bilen deňeşdirilende,

Beýleki Monakolinler HMG-CoA reduktaz ingibitorlarynyň täsirliliginde birneme pesdir.

2.Mehanbagyrda eholesteriniň biosinteziniň täsirli saklanmagydyr

3. Üç görnüşiň himiki gurluşlary we olary üýtgetmek mehanizmi.

sdv

3.1.Akid görnüşi Monakolin K.

Kislotaly görnüş Monakolin K gurluşda HMG-CoA bilen meňzeşdir, şonuň üçin HMG-CoA reduktaz bilen birleşip, bäsdeşlik inhibisiýasyny ýerine ýetirip biler, netijede holesteriniň sintezini bökdär.

3.2.Lakton görnüşi Monakolin K.

Lakton görnüşi Monakolin K-de hiç hili işjeňlik ýok we karboksiesterazlar bilen gidrolizlenmeli, soň bolsa işjeň kislota görnüşine öwrüler we bedeninde lipid azaltmak güýjüni ulanyp biler.

3.3. Okuwçylar Gyzyl hamyrmaýa tüwi funksiýasyndaky dört esasy komponentiň oňa holesterini azaltmak funksiýasyny berendigini görkezdiler:

- Monakolin K kislotaly görnüş;

- Lakton görnüşi Monakolin K;

- Monakolin gomologlary;

- doýmadyk ýag kislotalary.
Saglygyňyza nähili peýda getirmeli?

1. LDL holesterini azaltmak we HDL holesterini zyýanly täsir etmezden ýokarlandyrmak we holesteriniň derejesini gözegçilikde saklamak üçin holesteriniň derejesini ýokarlandyrmak üçin belli bolan HMG-CoA reduktazasynyň täsirini saklamak bilen bagyrdaky holesteriniň sintezini saklamak.
2. Sagdyn gan basyşyny goldaň, gan şekerini deňleşdiriň, serum lipidiniň derejesini peseldiň, gany gowulaşdyryň
aýlanyş, ýürek-damar saglygyny ösdürmek;
3. Sagdyn dalak we aşgazan işini ösdürmek;
4. Süňkleriň saglygy we işlemegi üçin peýdasy;
5. Iýmit siňdirişini gowulandyrmak, öýjükleriň kadaly ösmegine kömek etmek we garramagy haýallatmak.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň