önümleri

SP-H007-Arassa tebigy soýa ekstraktynyň poroşok, aýal saglygy üçin 40%, 80% izoflawonly poroşok

gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Latyn ady:Glisin max (L.) Merr.

Hytaýyň ady:Da Dou

Maşgala:Fabaceae

Jyns:Glikin

Ulanylan bölek: Tohum

Spesifikasiýa

40%; 80% izoflawonlar

Tanyşdyryň

Soýa bäş müň ýyl töweregi günorta-gündogar Aziýanyň iýmitiniň bir bölegi bolup durýar, Günbatar dünýäde bolsa soýa sarp edilişi 20-nji asyra çenli çäklendirilipdi.Günorta-Gündogar Aziýada soýany köp iýmek, käbir düwnük keselleriniň we ýürek-damar keselleriniň peselmegi we menopauza sebäp bolup biljek kynçylykly täsirleri bilen baglanyşyklydyr.Soňky synag synaglary, 80-nji ýyllardan bäri ylmy taýdan seljerilen soýadaky izoflawonlaryň peýdaly täsirleri üçin jogapkärdigini görkezýär.

Funksiýa

Bu çaklamasoýa izoflawonlaryMenopauzanyň alamatlaryny aýyrmaga kömek edip biler (meselem, gyzgyn şöhle, duýgy bozulmalary we bozulan jynsy işjeňlik) soňky ylmy gözlegler.Mundan başga-da,soýa izoflawonlaryfitoestrogenler ýaly täsirlerine degişlidir öýdülýän döş mäziniň derejesini ep-esli peseldýär.Geçirilen gözlegler, iýmitde soýa izoflawonlarynyň köp sarp edilmeginiň prostat mäziniň öýjükleriniň ösmegine päsgel berýändigini, az ýagly dietany iýýän, ýöne soýa beloklaryna baý bolan prostat mäziniň düwnük keseliniň has pes bolýandygyny görkezýär.

1. Erkeklerde we aýallarda düwnük keseliniň pes töwekgelçiligi

Soya Isoflawonlar düwnük keseliniň öňüni almakda we bejermekde möhüm täze elementlerdir.Soýa izoflawonlarynyň antioksidant häsiýetleri hem bar we beýleki antioksidantlar ýaly DNK-a erkin radikal zeper ýetmeginiň öňüni alyp, düwnük keseliniň uzak möhletleýin howpuny azaldyp bilerler.

Şonuň ýaly-da, ýokary soýa berhiz iýýän aziýaly erkekleriň invaziv prostat mäziniň töwekgelçiligi pesdir.Kaliforniýanyň Los Altos şäherinde aýal-gyzlaryň saglygy meseleleri boýunça ýöriteleşen MD-iň Sýuzan Larkyň pikiriçe, adaty Amerikan dietasynda fitoestrogenler ýok. peýdalary.

Mundan başga-da, Awstraliýaly Kawkazly aýallaryň toparynda, iýmitine köp mukdarda izoflawon we beýleki fitoestrogenler girýänlerde döş mäziniň düwnük keseli azaldy.

Izoflawonlar, düwnük öýjüginiň ösmegine itergi berýän ferment bolan tirozin kinazyň işjeňligini saklamak arkaly rak keseliniň töwekgelçiligini hem peseldýär ... Käbir gözlegçiler genisteiniň antiangiogenidigini we antiangiogen madda hökmünde çişleriň giňelmegine zerur bolan gan damarlarynyň ösmegini bökdeýändigini görkezdiler.

Estrogen çalyşmak bejergisinde ulanyň

Soýanyň peýdasy uzak möhletli rak keselini azaltmakdan has ýokarydyr.Soňky gözlegler, soýanyň (izoflawona baý belokda ýa-da arassa izoflawon goşundylarynda), menopauzanyň gyzgyn şöhlelerini azaldyp, aýallarda süňkleriň dykyzlygyny ýokarlandyryp biljekdigini ýüze çykardy.Hakykatdanam, menopauza we postmenopozdan soňky saglyk meseleleriniň köpüsi, adaty Amerikan iýmitinde izoflawonlaryň ýoklugy sebäpli ýüze çykyp biler.

Estrogenler aýallaryň köpeliş ulgamy üçin zerurdyr, ýöne süňkler, ýürek we belki beýni üçinem möhümdir.Menopauza (we estrogeniň ýitmegi) ýüzbe-ýüz bolýan aýallar üçin estrogenleri çalyşmak esasy mesele.Tebigy zenan, Tebigy menopauza, Markus Laux bilen bilelikde ýazyjy Kristin Konrad, soýa izoflawonlarynyň we beýleki ösümlik estrogenleriniň histerektomiýadan soň täsirli gormon çalşygydygyny aýdýar.Beýleki gözlegçiler izoflawonlaryň hem süňkleriň emele gelmegine kömek edip biljek estrogenidigini habar berdiler.

2.Holesterini peseldiň we ýürek keselleriniň töwekgelçiligini azaldyň

Estrogen işjeňligine goşmaça, soýa izoflawonlary peýdaly HDL holesteriniň derejesini peseltmezden sagdyn holesteriniň derejesini ýokarlandyrýar.Şeýle hem, soýa izoflawonlary kadaly damar işini saklap biler.“Soy Connection” habar býulleteninde “adaty holesterinli adamlarda-da soýa izoflawonlary ýürek keselleriniň töwekgelçiligini azaltmaga kömek edip biler” diýilýär.

Himiýa

Bu önüm esasan Daidzin, Genistin, Glisetin, Glisetien, Daidzein we Genistein-den durýar.Gurluş formulalary ýerine ýetirilýär:

vs

Spesifikasiýa

Harytlar Spesifikasiýa
Daş görnüşi Ak reňkli poroşok
Dadyp görüň Ajy ajy
Guramagy ýitirmek <5.0%
Kül: <5.0%

db


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň