önümleri

SP-H006-Gyzgyn satuw tebigy ekstrakt Rhodiola Rosea ekstrakty 1-5% Salidrozid ýa-da 1-5% Rosawins

gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Latyn ady: Vitis vinifera L.

Maşgala:Vitaceae

Jyns:Wit

Ulanylan bölek:ot

Aýratynlyklary:

Rosavin: 2% -3.5% (HPLC)

Salidrozid: 1-5% (HPLC) 

Giriş :

Umumy: Rodiolal Arktikada we daglyk sebitlerde Europeewropada we Aziýada giňden ýaýrandyr.Deňiz derejesinden 1500-den 4000 metr belentlikde ösýär.Bu ösümlik Hytaýda, Mongoliýa Sibirinde we Ukrainanyň Karpat daglarynda adaty halk lukmançylygynda ulanylypdyr.Fatiguny azaltmak we bedeniň dürli streslere tebigy garşylygyny ýokarlandyrmak üçin ulanyldy.Şeýle hem inçekesel düwnük keselini we jynsy bozulmalary bejermekde ulanylýar.Indi bu ösümligiň ekstraktlary fiziologiki funksiýanyň dürli ugurlarynda, şol sanda neýrotransmitter derejesinde, merkezi nerw ulgamynyň işjeňliginde we ýürek-damar funksiýasynda oňaýly üýtgeşmeler döredýär.

Funksiýalary:

1. Immuniteti ýokarlandyryň

Immun ulgamy iki tarapdan: BIRINJI - immun goragynyň gönüden-göni gyjyndyrylmagy bilen.Rhodiola ekstrakty, T-öýjük immunitetini gowulandyrmak bilen immun ulgamyny kadalaşdyrýar.Bedeniň ýokaşma wagtynda ýygnanýan toksinlere garşy durnuklylygyny ýokarlandyrýandygy görkezildi.IKINJI - bedeni streslere has az sezewar etmek arkaly.Haçan-da beýleki ulgamlardan energiýany yzygiderli ýitirýän streslere hroniki taýdan duçar bolanymyzda, umumy täsir immunitetiň peselmegi we saglygyň peselmegi bolup durýar.Rhodiola ekstrakty, B öýjük immunitetiniň basylmagynyň öňüni alyp, B öýjük immunitetini güýçlendirip biler.

2. Depressiýa

Haýwanlary öwrenmekde rosawin we salidrozid serotoniniň prekursorlarynyň, triptofanyň we 5-gidroksitriptofanyň beýnisine daşalmagyny güýçlendirýän ýaly.Deňagramsyz serotonin, kliniki depressiýa ýaly dürli adaty bolmadyk akyl ýagdaýlary bilen baglanyşykly.Rodiola diňe rus alymlary tarapyndan ýa-da antidepressantlar bilen bilelikde akyl ýagdaýyny ýokarlandyrmak üçin ulanylýar, birnäçe aýyň dowamynda ýeterlik güneşden mahrum bolan ýurtlarda we pasyllarda güýçlenýär.

3.Kardioprotektiki işjeňlik

Rhodiola ekstraktynyň ýürek-damar dokumalarynda ortaça stresli zeper ýetmegi we işlemezligi görkezildi.Onuň bilen bejermek, ýiti sowuklama görnüşinde daşky gurşaw stresinden ikinji derejeli ýürek gysyş güýjüniň peselmeginiň öňüni alýar we durnukly sazlaşyklylyga kömek edýär.“Rhodiola rosea” ekstraktynyň öňüni almak, bu stresde peýdaly uýgunlaşma täsirini döredýän ýaly.

4.Potent antioksidant

Rodiolanyň güýçli antioksidant häsiýetleri bar.Erkin radikal zeperleriň ýaramaz täsirlerini çäklendirmek bilen, garrylyk bilen baglanyşykly kesellere garşy göreşip bilýär.

5. Iş öndürijiligini gowulandyrmak

Rhodiolanyň ekstrakty türgenler tarapyndan öndürijiligi ýokarlandyrmak üçin yzygiderli ulanylýar.Myşsanyň / ýagyň gatnaşygyny gowulaşdyrýan we gandaky gemoglobiniň we eritrositleriň derejesini ýokarlandyrýan ýaly.

6.Antikanser işjeňligi

“Rhodiola” ekstraktynyň administrasiýasy antikanser serişdesi hökmünde potensiala eýe bolup, käbir derman öndürijilerine garşy peýdaly bolup biler.Göçürilen gaty Ehrliç Aden karsinomasy we metastazlaýjy syçanjyk Pliss limfa sarkomasy bilen, Rodiola ekstraktynyň üstüni ýetirmek, çişiň iki görnüşiniň ösmegine päsgel berdi, bagyrda metastaz azaldy we ömri uzaldyldy.Haçan-da “Rhodiola rosea” ekstrakty, şol bir çiş modellerinde antitora garşy siklofosfamid bilen birleşdirilende, neşe bejergisine garşy antimetastiki täsiri ýokarlandy.Erkin radikallaryň bolmagy, düwnük keseliniň gönüden-göni sebäbi bolan öýjük mutagenligi bilen baglanyşyklydyr.Russianene-de rus gözlegçileri rodiolanyň dilden kabul edilmeginiň alakalarda çişiň ösmegini 39 göterim, metastazyň 50 göterim azalandygyny anykladylar.Siýdik dokumasyny we öt haltasyndan ejir çekýän hassalarda immuniteti gowulaşdyrdy.

7. Jynsy gatnaşyklaryň ösmegi

8. oryady ýokarlandyrmak

“Rhodiola rosea” ekstraktynyň intellektual öndürijilige edýän täsirini platsebo gözegçilik astynda barlamak, synagdan geçiriş synagyndan geçen 120 dersi işledi.Synag dersleri, “Rhodiola rosea” ekstraktyny ýa-da plasebony kabul etmezden ozal we soň synagdan geçdi.Synag topary, ballary ep-esli gowulaşdy, gözegçilik topary bolsa.Her toparyň agzalary ekstrakt ýa-da plasebo ulanylandan soň 24 sagatlap gözden geçiriş synagynda ýerine ýetirip bilmek ukyby üçin yzygiderli synag edildi.Gözegçilik topary, synagdan geçiriş synagynda goýberilen ýalňyşlyklaryň sanynda ep-esli köpeldi, Rhodiola roza ekstraktyny alýan topar bolsa has az peseldi.

Himiýa

Bu önümiň esasy işjeň düzümi, rozarin, rosawin we rozin ýaly Rosawinsdir.

Goýmalar :

Neşe serişdeleri, formulalar, saglygy goraýyş önümleri we OTC we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň