önümleri

SP-H002-Antibakterial we çişmä garşy 95% Curcumin bilen tebigy reňkli zerdejik ekstrakty

gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Latyn ady:Curcuma longa L.

Maşgala:Zingiberaceae

Ulanylan bölek:Kök

Aýratynlyklary:

Curcumin tozy95% Galyndy erginler < 5000ppm
Curcumin tozy95% Galyndy erginler <50ppm, Etanol çykarmak
Curcumin bölejigi95%
Curcumin mikroemulsiýasy2%
Suwda erän Curcumin monjuk tozy10% 

 

Taryh

Zerdeçal, sary reňk berýän kömelekdir.

Hindistanda müňlerçe ýyl bäri ysly we dermanlyk ösümlik hökmünde ulanylýar.

Soňky döwürde ylym hindileriň köpden bäri bilýän zatlaryny ätiýaçlandyryp başlady - hakykatdanam dermanlyk aýratynlyklary bolan birleşmeler bar.

Bu birleşmelere curcuminoids diýilýär, olaryň iň möhümi curcumin.

Curcumin, zerdeçiniň esasy işjeň maddasydyr.Inflamokançlyga garşy güýçli täsirleri bar we gaty güýçli antioksidantdyr.

Şeýle-de bolsa, zerdeçiniň düzümindäki curkumin düzümi beýle ýokary däl.Agramy boýunça 3% töweregi.

Bu ösümlik boýunça geçirilen gözlegleriň köpüsi, esasan, günde 1 gramdan ýokary bolan zerdejik ekstraktlaryny ulanýar.

Iýmitleriňizde zerdejik ysly zatlary ulanmak bilen bu derejelere ýetmek gaty kyn.

Şonuň üçin doly effektleri başdan geçirmek isleseňiz, ep-esli mukdarda curkumini öz içine alýan goşundy almaly.

Gynansagam, curcumin gana gowy siňmeýär.Onuň bilen gara burç iýmäge kömek edýär, düzüminde piripin bar, curkuminiň siňdirilmegini 2000% ýokarlandyrýan tebigy madda.

Iň oňat curkumin goşundylarynda piperin bar, olaryň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar.

Curcumin hem ýagda ereýär, şonuň üçin ony ýagly nahar bilen kabul etmek gowy pikir bolup biler.

Funksiýa

1. Curcumin tebigy çişmä garşy birleşme

Lamokançlyk diýseň möhümdir.

Bedeniňize daşary ýurtly basybalyjylara garşy göreşmäge kömek edýär we zyýany bejermekde hem rol oýnaýar.

Mationokançlyk bolmasa, bakteriýalar ýaly patogenler bedeniňizi aňsatlyk bilen alyp, sizi öldürip biler.

Uteiti, gysga möhletli çişme peýdaly bolsa-da, dowamly bolanda we bedeniňiziň dokumalaryna ýerliksiz hüjüm edilende esasy meselä öwrülip biler.

Curcumin güýçli çişmä garşydyr.Aslynda, şeýle bir güýçli welin, zyýanly täsir etmezden, käbir çişmä garşy dermanlaryň täsirine laýyk gelýär .Bu öýjükleriňiziň ýadrosyna girýän we çişme bilen baglanyşykly genleri açýan molekula NF-kB-ni bloklaýar.NF-kB köp hroniki kesellerde esasy rol oýnaýar

2. Zerdejik, bedeniň antioksidant kuwwatyny düýpli ýokarlandyrýar

Curcumin, himiki gurluşy sebäpli erkin radikallary zyýansyzlandyryp bilýän güýçli antioksidantdyr (15Trusted Source, 16Trusted Source). Mundan başga-da, curcumin bedeniňiziň antioksidant fermentleriniň işjeňligini ýokarlandyrýar (17, 18, 19Trusted Source) .Bu usul bilen curcumin. erkin radikallara garşy bir-iki zarba berýär.Olary gönüden-göni bloklaýar, soňra bedeniňiziň antioksidant goraglaryny höweslendirýär.

3. Curcumin beýniniň işleýşiniň gowulaşmagy we beýni keselleriniň pes töwekgelçiligi bilen baglanyşykly beýniden alnan neýrotrofiki faktory güýçlendirýär.

Curcumin, täze neýronlaryň ösüşini ýokarlandyrýan we beýniňizdäki dürli degeneratiw proseslere garşy göreşýän BDNF beýniniň gormonynyň derejesini ýokarlandyrýar.

4. Curcumin ýürek keseliniň töwekgelçiligini peseltmeli

Curcumin, ýürek kesellerinde rol oýnaýan belli faktorlara peýdaly täsir edýär.Endoteliň işleýşini gowulandyrýar we çişmä garşy güýçli we antioksidantdyr.

5. Zerdejik, düwnük keseliniň öňüni almaga kömek edip biler

Düwürtik, gözegçiliksiz öýjükleriň ösmegi bilen häsiýetlendirilýän aýylganç keseldir. Düwnük keseliniň dürli görnüşleri bar, henizem umumylyklary bar.Olaryň käbiri curcumin goşundylaryna täsir eden ýaly.

Curcumin, rak keselini bejermekde peýdaly ösümlik hökmünde öwrenilip, rak keseliniň ösmegine, ösüşine we molekulýar derejesinde ýaýramagyna täsir edýändigi anyklandy.

Geçirilen gözlegler, düwnük öýjükleriniň ölmegine we angiogeneziň (çişlerde täze gan damarlarynyň ösmegi) we metastazyň (rak keseliniň ýaýramagy) azaldyp biljekdigini görkezdi.

6. Curcumin, Alsgeýmer keseliniň öňüni almakda we bejermekde peýdaly bolup biler

Curcumin, gan-beýni barýerinden geçip biler we Alsgeýmer keseliniň patologiki prosesinde dürli gowulaşmalara sebäp bolandygy görkezildi.

7. Artrit näsaglary Curcumin goşundylaryna gaty gowy jogap berýärler

Artrit bogun çişmesi bilen häsiýetlendirilýän umumy keseldir.Köp gözlegler curkuminiň artrit alamatlaryny bejermekde kömek edip biljekdigini we käbir ýagdaýlarda çişmä garşy dermanlardan has täsirli bolandygyny görkezýär.

8. Geçirilen gözlegler, Curcumin-iň depressiýa garşy ajaýyp peýdalarynyň bardygyny görkezýär

Depressiýa sezewar bolan 60 adamda geçirilen gözleg, curcuminiň ýagdaýyň alamatlaryny ýeňilleşdirmekde Prozac ýaly täsirli bolandygyny görkezdi.

9. Curcumin garramagy gijikdirmäge we ýaş bilen baglanyşykly hroniki kesellere garşy göreşmäge kömek edip biler

Curcumin ýürek keselleriniň, rak keseliniň we Alsgeýmeriň öňüni almaga kömek edip bilýän bolsa, uzak ömür sürmek üçin aç-açan peýdalary bolar.

Şol sebäpli curcumin, garramaga garşy goşundy hökmünde gaty meşhur boldy.

Oxöne okislenmäniň we çişmegiň garramakda möhüm rol oýnaýandygyny göz öňünde tutup, curcumin keseliň öňüni almakdan başga-da täsir edip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň