önümleri

SP-H001-Garrylyga we gyjyndyrma üçin 95% Proantosýanidin (GSE) bilen arassa üzüm tohumynyň ekstrakty.

gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Latyn ady: Vitis vinifera L.

Maşgala:Vitaceae

Jyns:Wit

Ulanylan bölek:Tohum

Aýratynlyklary:

Proantosýanidinler 95%

Polifenol 80%

Water 95% ereýär

Taryh

Üzüm tohumy (deri) ekstrakty üzümiň tohumyndan (derisinden) ekstraktdyr.Şerap ýa-da şire öndürmekden galan tohum (deri) ýygnalýar, toprak alynýar.Olarda OPC diýlip atlandyrylýan birleşmeleriň köp mukdary bar (oligomeriki proantosýanidinler). Fransuz gözlegçisi, doktor Jek Maskelier 1947-nji ýylda OPC-ni nohut derisinden izolýasiýa etdis köp ösümliklerde duş gelýär we köp sanly gözlegleriň netijesine görä zäherli däl, mutagen däl, kanserogen däl we zyýanly täsirlerden güýçli antioksidant diýlip yglan edildi.

Funksiýa

Üzüm tohumynyň (deri) ekstraktynyň antioksidant kuwwaty proantosýanidinlerden (oligomeriki proantosýanidinlerden) (OPC) gelýär.Antioksidant güýji bilen C witaminden 20 esse, E witaminden 50 esse güýçli , OPC Erkin radikallary zyýansyzlandyrmak üçin güýçli antioksidant hökmünde bellidir, bu degeneratiw kesellerde, ýürek-damar kesellerinde, görüşiň bozulmagynda, günüň zaýalanmagynda we wagtyndan öň garramagynda möhüm rol oýnaýar.

1.Cardürek-damar keselleri

Gözlegler OPC-leri kepillendirdi Kapilýarlary, arteriýalary we damarlary berkitmäge kömek edýär, bu bolsa birnäçe möhüm kliniki amaly üpjün edýär.OPC-ler gan damarlarynyň diwarlaryny durnuklaşdyrýar, çişmegi azaldýar we köplenç kollagen we elastini öz içine alýan dokumalary goldaýar. 

1). Ateroskleroz:

LDL-iň okislenmeginiň aterosklerozda möhüm rol oýnaýandygy subut edildi.OPC-ler ajaýyp antioksidant işjeňligi bilen erkin radikallaryň, kollagenazyň we elastinazyň arteriýalara ýetirýän zyýanyny ýok edýär, şeýlelik bilen aterosklerozyň öňüni alýar ýa-da tersine alýar.Haýwanlaryň subutnamalary, OPC-leriň aterosklerozy haýalladyp ýa-da tersine alyp biljekdigini görkezýär. 

2).Wenoz ýetmezçiligi (Varikoz damarlary)

Varikoz damarlary, aýaklarda gan howuzlarynyň döremegine, agyrlyga, agyrlyga, çişmä, ýadawlyga we göze görünmeýän damarlara sebäp bolýan ýagdaýy aňladýar.Kapilýarlary güýçlendirmek we kapilýar osmozyny azaltmak bilen, OPC-ler wena ýetmezçiliginiň agyrysyny we çişmesini aýyryp biler.Şol bir sebäbe görä, gemorroý bejergisi hökmünde OPC-ler maslahat berilýär.OPC-leriň köplenç şikeslerden ýa-da operasiýalardan soň ýüze çykýan çişmek üçin peýdaly bolup biljekdiginiň käbir subutnamalary bar.  OPC-ler, suwuklygyň syzýan zeperlenen gan we limfa damarlaryny güýçlendirip, çişmegiň ýitip gitmegini çaltlaşdyrýan ýaly.

92 mowzuk boýunça goşa kör plasebo tarapyndan dolandyrylýan gözleg, her gün 3 gezek 100 mg dozada kabul edilen OPC-leriň agyrlyk, çişmek we aýak rahatsyzlygy ýaly esasy alamatlary ep-esli gowulaşdyrandygyny ýüze çykardy. 1 aýyň dowamynda OPC-ler bilen bejergä gatnaşanlaryň 75% -i ep-esli gowulaşdy.Varikoz damarlary bolan 364 adamy hasaba alýan plasebo tarapyndan dolandyrylýan başga bir gözleg, OPC-ler bilen bejerginiň plasebo netijelerinden has ýokary netije berendigini ýüze çykardy. 

3). Retinopatiýa / Görüşi gowulandyrmak

OPC-leriň kapilýarlary güýçlendirmek we kapilýar osmozyny azaltmak ukyby insult we retinopatiýadan ejir çekýän hassalar üçin täsirli.OPC-leriň süýji keseli, ateroskleroz, çişme we garrylyk sebäpli döreýän retinopatiýany gowulaşdyrýandygy subut edildi.Şeýle hem, OPC-leriň güýçli ýagtylykdan soň görüşiň dikeldilmegini we uzak wagtlap kompýuter ulanmagy sebäpli göz ýadawlygyndan ejir çekýänleriň görüş ukybyny gowulaşdyryp biljekdigi habar berildi.

6 hepdelik gözegçilikde saklanýan (ýöne kör däl) üzüm tohumy (deri) OPC-leriň adaty derslerde gijeki görüş ukybyny gowulandyrmak ukybyna baha berildi. 100 sagdyn meýletinçiniň bu synagynda, OPC-leriň günde 200 mg alýanlar bejerilmedik mowzuklar bilen deňeşdirilende gijeki görüşde we ýalpyldawuk dikelişde gowulaşma görkezdi.

2. Garrylyk / Alsgeýmer keseli

OPC-ler gan-beýni barýerini aňsatlyk bilen geçip bilýändigi sebäpli, erkin radikallaryň beýniniň organizmine ýetirýän zyýanyny netijeli saklap biler, şeýlelik bilen Alsgeýmer keseliniň öňüni alar we tersine bolar.

3. Derini ideg etmek

Antioksidant işjeňligi sebäpli, OPC-ler deriniň aşa ultramelewşe şöhleleriniň we erkin radikallaryň öňüni alar öýdülýär.Möhüm subutnamalar, OPC-leriň deriniň kollagenini we elastinini goraýandygyny we güýçlendirýändigini, şonuň üçin deriniň ýygrylmagynyň öňüni alyp, deriniň elastikligini saklaýar. Krem görnüşindäki OPC-ler, elastini we kollageni bejermek bilen derini has ýaş görnüşe getirer diýen teoriýa boýunça deriniň garramagy üçin meşhur bejergidir.

4.Ant-rak, çişmä garşy we allergiýa garşy işjeňlik

Erkin radikallar çişiň döremeginde möhüm rol oýnaýandygy sebäpli, OPC-ler rak keseline garşy işjeňligi üçin ýerlikli ulanylýar.Şeýle hem, PG, 5-HT we Leukotriene ýaly çişme faktorlarynyň gadagan edilmegi, şeýle hem agyry we çişmegi ýeňilleşdirmek üçin bogunlaryň birleşdiriji dokumalaryna saýlama baglanyşyk üçin OPC-ler artritiň görnüşleri üçin peýdalydyr.OPC-leriň allergiýa garşy işjeňligi anti-gistaminiň netijesi hasaplanýar.Beýleki allergiki dermanlar bilen deňeşdirilende, OPC-ler şol bir täsirlilige eýe we ukusyzlyk ýaly täsirleri ýok.

Himiýa

Bu önüm prokýanidolik oligomerlerden (OPC) durýar.Gurluş formulalary ýerine ýetirilýär:

dv

Spesifikasiýa

Harytlar Spesifikasiýa
Daş görnüşi Gyzyl-goňur inçe poroşok
Tagamy: Ajy we Acerbity
Proantosýanidinler: ≥95%
Guramakda ýitdi <5.0%
Kül: <3.0%

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň