Contact us

RedKojiLINK® Saglyk aladalary

Red Yeast Rice

Näme üçin “Springbio” RedkojiLINK ™ açýar?

“Springbio”, satyn alýan Gyzyl hamyr tüwi önümleriniň aýrylmaz hili barada öndürijileriň we müşderileriň arasynda köp näbelliligiň bardygyny bilýär.Käbir müşderiler sintetik Lovastatini goşýan galp önümleri satyn almakdan elmydama zeýrenýärler. Müşderiniň kanagatlanmagyna hemişelik ygrarlylygymyzyň we önümlerimiziň bitewiligi baradaky müşderileriň aladalaryny ýeňilleşdirmegiň subutnamasy hökmünde biz döreddik we işe girizýärisRedkojiLINK ™programmasy.

RedkojiLINK ™ näme

RedkojiLINK ™, önümi kesgitlemekde we yzarlamakda ahyrky aç-açanlygy hödürleýän özboluşly zynjyr programmasydyr.Programma diňe bir durnukly we jemgyýetçilik taýdan aňly çeşmeleri kesgitlemekde öňdebaryjy tejribäni kepillendirmek bilen çäklenmän, taýýar önümi gaýtadan işlemek we taýýarlamak üçin GMO HPTLC we HPLC-i öz içine alýan berk synag usullaryny durmuşa geçirýär - önümiň hasyldan başlap gaplanyşyna çenli her bir baglanyşygy resminamalaşdyrýar. .

Red Yeast Rice2

Szorlamak:

Çeşmelere we üpjünçilik zynjyrlaryna gözegçilik etmek, esasanam optimal ösdürip ýetişdirmek we hasyl ýygnamak şertnamalary arkaly üpjünçiligiň howpsuzlygyny kepillendirýär.

300 gektar organiki tüwi ekip, gaty optimal ösdürip ýetişdiriň.Ösümlik we gaýtadan işlemek prosesi bilen organiki tüwiniň ýokary hilini üpjün etmek üçin, Gyzyl hamyr tüwi öndürmek üçin ýokary hilli çig maly üpjün etmek üçin berk hil dolandyryş ulgamyny dörediň.

“Springbio” meýdanda makroskopiki ýagdaýda we şahsyýetimiz, kuwwatymyz we arassalygymyz üçin tüwiniň her partiýasyny içgin öwrenýär.

Şeýlelik bilen, gyzyl hamyrmaýa tüwimiziň her bir toparynda şahsyýetiň yzarlanylyşy bar - ekiş kody, hasyl senesi we çig mal we ahyrky önümler üçin synag hasabatlary we ş.m.

Gyzyl hamyrmaýa tüwiniň aýratynlyklary:

1.Organic kepillendirilen

2.100% Tebigy fermentasiýa

3.Citrininsiz

4.GMO mugt

5. Şöhle mugt

6.ID yzarlamak

Tebigy fermentasiýa funksional gyzyl koji tozy

 

Doly aýratynlyklar:

Monakolin K 4%; 3%; 2,5%; 2.0%; 1.5%; 1.0%; 0.8%; 0.4% HPLC

Gyzyl hamyrmaýa tüwiniň işleýän gyzyl koji tozy hakda has giňişleýin öwrenmek

SOURCE-RICE

Gyzyl hamyrmaýa tüwiniň işleýän gyzyl koji tozy hakda has giňişleýin öwrenmek

Taryh:

Gyzyl hamyrmaýa tüwi, adaty fermentasiýa bilen öndürilen we müňlerçe ýyllyk sarp ediş taryhyna eýe önüm.Gadymy hytaý dilinde onunjy asyrda iýmitde we lukmançylykda ulanylýardy, sagdyn goşundylar hökmünde kabul edilýärdi we käbir kesellerde bejergä gowy täsir edýär.“Jennetdäki ýaradylyş” atly iki kitap “Materia Medica-nyň goşundysy” atly derman, gyzyl hamyr tüwiniň dermanlyk ähmiýetini we işleýşini düşündirýär.Gyzyl hamyrmaýa tüwi ganyň hytaý dermanlarynyň sanawynda gan aýlanyşygyny gowulaşdyrmak we iýmit siňdirilmezligi we içgeçmäni ýeňilleşdirmek üçin peýdaly diýlip häsiýetlendirilipdir.
Golaýda hytaý we amerikan alymlary tarapyndan gyzyl hamyrmaýa tüwi, holesterini we trigliseridleri öz içine alýan gan lipidlerini peseltmek üçin önüm hökmünde işlenip düzüldi.

Funksiýalary:

Holesteriniň derejesi

Ganyň lipid derejesini peseltmek

Gan basyşyny sazlaň

Antioksidant gan damarlaryny ýumşadýar

2000-nji ýylda Zhejiang tehnologiýa uniwersiteti Hytaýda Monaskusda ilkinji simpoziumy geçirdi

rth