NEWS

Springbio, XINCHANG şahamçasy

“Springbio”, “XINCHANG” şahamçasy täze zawod gurup, XINCHANG-da 65M3 fermentasiýa enjamynyň üç toplumyny we Phaffia rodozimasyndan Likopen, Beta-Karotin we Astaxanthin üçin API araçylarynyň köpçülikleýin önümçiligini gurdy.

Bar bolan müşderileriňiziň göwnünden turjak bir zady ýa-da täze müşderileri özüne çekjek bir zat döretmek isleýärsiňizmi?Iň gowusy, biziňkitäze önümlerikisini hem eder.Bazar gözleglerinden soň, käbirini ösdürýärisfermentasiýa arkaly täze önümler.

Adamyň iýmitlenişi: 2021-nji ýylyň Sanjar aýyndan aýda 10 tonna fermentasiýa arkaly Likopeni 5%; 10% monjuk hödürläris.Üpjün ederBeta-karotin 10% 20%2021-nji ýylyň noýabr aýyndan başlap aýda 20 tonna fermentasiýa arkaly monjuk.

Animal iýmitlenme: Phaffia rodozimasyny hödürläp bilerisAstaxantin 0,4% 20tonnaaýlyk.

N“Phaffia rodozimanyň” iň uly üpjün edijilerindenAHytaýda staxantin.

8gdg6dsgd

Täze bazar mümkinçiligi

Gyzyl hamyrmaýa Phaffia rodozimasynyň suw hojalygynda ulanmak üçin berhizleriň bir bölegi hökmünde ulanylmagy mümkin.Esasy gymmaty, gabygyň naharlaryndan has ýokary (5–50 esse) astaxantiniň düzüminde.Rainlemgoşar alabasy bilen iýmitlenende, astaxantiniň balyk etinde goýulmagy, iýmitiň içine girmezden ozal hamyr öýjükleriniň dogry taýýarlanmagyna baglydy.Düwürtikli hamyrmadan hiç hili astaxantin ýokumlydy.P.Rodozima mehaniki taýdan ýarylsa, pigmentleri älemgoşar alabasynyň etine geçirilip, gyzyl-gülgüne reňk berilýär.Alabalykda astaxantiniň iň täsirli çökdürilmegi, P. rodozimanyň öýjük diwary ferment siňdirişi bilen bölekleýin aýrylanda ýüze çykypdyr.P.Rodozima üçin proksiamte düzümi, aminokislotanyň düzümi, ýag kislotasynyň tertibi we astaxantin düzümi kesgitlenildi.Bu gözlegde ulanylan şertlerde ulalanda, P. rhodozyma beýleki mikroorganizmler bilen deňeşdirilende az mukdarda protein (∼25%) we lipidiň umumy mukdary (∼17%) bolýar.

Iň azyndan 1500 litr iýmitlendiriji gurşawda ösdürilip ýetişdirilende we 4 göterimden gowrak, has gowusy 6 göterimden gowrak gury hamyrmaýa gaty gury hamyrmaýa gaty esasly 3000 ppm-dan gowrak astaxantin öndürýän “Phaffia rodozima” ştamlary beýan edilýär.Bu we beýleki ştammlar, fermentasiýanyň kämillik döwrüni bir ýa-da birnäçe usul bilen uzaltmagy öz içine alýan kämilleşdirilen fermentasiýa usuly bilen ösdürilip ýetişdirilýär, hamyrmaýa öýjüklerini pes intensiw ýagtylyga sezewar etmek, öýjükleri çalt metabolizlenýän energiýa çeşmesi bilen haýal iýmitlendirmek, we çalt metabolizlenýän energiýa çeşmesini haýal metabolizlenen energiýa çeşmesi bilen çalyşmak, mysal üçin gilserol.Bu ştammlaryň öýjükleri haýwanlaryň iýmitlerine, esasanam salmonid balyklary üçin iýmitlere goşulýar, bu haýwanlaryň we bu haýwanlardan öndürilen önümleriň gyzyl pigmentasiýasyny güýçlendirmek ýa-da ýokarlandyrmak üçin.

“Springbio” 2013-nji ýylda esaslandyryldy we häzirki wagtda CNC-iň bir bölegi (2003-nji ýylda esaslandyryldy), iýmit goşundylaryny döretmekde we iýmitlenmekde öňdebaryjylardan birine öwrüler.“Springbio” sizi has köp zat tapmaga çagyrýarwww.sspringbio.com 

Mediýa bilen habarlaşmak üçin:

Şerri, “Media Manager” iýmit bölümi.

Sherry@sspringbio.com

Telefon: + 86-571-86063315


Iş wagty: Iýul-25-2021