NEWS

Hangzhou şahamçasy bolan “Springbio”, “BioGro®” -yň satuwy bilen “Feed Bile Acid” seriýasyny giňeldýär.-BILE Kislota gepleşikleri.

Hangzhou şahamçasy bolan “Springbio”, “BioGro®” -yň satuwy bilen “Feed Bile Acid” seriýasyny giňeldýär.-BILE Kislota gürleşýär.Haýwan goşundylary üçin bu iň soňky goşundy BOJI FEEDING bilen hyzmatdaşlykda işlenip düzüldi.Poroşok we granula görnüşinde bar,BioGroSpecial-aminokislotalar, ösümlik ekstraktlary bilen garylan kislotalar, dürli haýwanlar üçin amatly formula iýmitini emele getirýär.Öt kislotasynyň iýmit önümleriniň bir toparyny emele getirmek üçin: Ruminants üçin bile kislotasy;Guş üçin bile kislotasy;Doňuzlar üçin bile kislotasy;Aguaculture üçin bile kislotasy.

BioGro®Bile kislotasy ajaýyp çeşmäni hödürleýärBile kislotasy, 100g iýmitde 30g dozany gowşurýar.Patentlenen fermentasiýa prosesi bilen öndürilýär.Alnan önüm aminokislota we Bile kislotasyna baý guradylan biomassadyr.

2020-nji ýylyň dekabrynda BioGro®Bialnan le kislotasy Köplenç amaly goşundylar hökmünde bazara iýmitlendirmek ýaly köp sanly programmada kanuny ulanmak üçin ygtybarly status hökmünde ykrar edilýär.Hytaýyň Oba hojalygy ministrligi, ulanylyş şertinde howpsuzlyga baha bermek bilen razylyk belgisini berýär.

Global mallaryň üçden iki bölegi öt kislotasynyň ýetmezçiliginden ejir çekýär.BioGro®Bile kislotasy ýagyň siňmegine we siňmegine kömek edip, bagyr we öt haltasynyň saglygyny gorap biler.

Doktor Şu .R & D, “Springbio” -nyň iýmitlendiriji maddalar bölüminiň müdiri teswir berdi: BioGro®Bile kislotasy iýmitlenişiň doly goşundylary bilen dünýäde ilkinji Bile kislotasy goşundysydyr.Iýmit çykdajylaryny peseldip, ösüş öndürijiligini gowulandyryp biler, FCR 5% -10% peseldilip bilner.Giňden ykrar edilen kadalaşdyryjy kabul ediş bilen, soýmagyň öndürijiligini gowulandyryp biler, karkasyň derejesini 1,5% ýokarlandyryp biler.

Springbio hakdaBioGro®.-BILE Kislota gürleşýär

“Springbio” iýmitlendiriş pudagy üçin tebigy iýmit goşundylaryny öndürýär we öndürýär.Müşderilerine tebigy maddalara geçmäge we sagdyn, hakyky we täsirli önümleri döretmäge kömek etmek üçin döredilen “Springbio” -yň beýleki köp sanly tebigy maddalary.Kompaniýanyň üstünligi, dowamlylyga, üznüksiz innowasiýa we halkynyň zehinine berk ygrarlylyga esaslanýar.

“Springbio” 2013-nji ýylda esaslandyryldy we häzirki wagtda CNC-iň bir bölegi (2003-nji ýylda esaslandyryldy), iýmit goşundylaryny döretmekde we iýmitlenmekde öňdebaryjylardan birine öwrüler.“Springbio” sizi has köp zat tapmaga çagyrýarwww.sspringbio.com

Mediýa bilen habarlaşmak üçin:

Şerri, “Media Manager” iýmit bölümi.

Sherry@sspringbio.com

Telefon: + 86-571-86063315

“Gudrat galyndysy” diýlip atlandyrylýan koji, soýa sousy, miso, amazake we ferment ýaly fermentlenen önümleri öndürmek üçin giňden ulanylýan medeniýetdir.Kombucha, kefir, kimçi we sirke ýaly fermentlenen iýmitlere we içgilere sarp edijiniň gyzyklanmasynyň artmagy netijesinde soňky ýyllarda has ýokary derejä eýe boldy.


Iş wagty: Iýun-12-2021