NEWS

Gowy habar: Hangzhou şahamçasy bolan “Springbio”, “Feed pigment -Canthaxanthin min.10% CWS” täze formulasyny giňeldýär.

Hangzhou şahamçasy bolan “Springbio”, “CWS” 10% iýmitlendiriji kantaksatiniň täze formulasyny giňeldýär.Salkyn suwda aňsat eräp, açyk gyzyl reňk berip biler.

Baharyň gyzyl 10% -i erkin akýan, granulirlenen karotenoid önümleri.Olar karotenoidiň krahmal bilen örtülen ösümlikde we antioksidantlar goşulan uglewod matrisasynda inçe paýlanylýan kiçijik monjuklardan ybarat bolup, Bahar önümlerini haýwansyz edýär.
“Spreý-guradylan örtük” diýlip atlandyrylýan ýörite önümçilik prosesi, karotinoidleri okislenmeden goraýar we olara ýokary durnuklylygy, suwuň ýaýramagyny, ajaýyp garyşyk aýratynlyklaryny we gaty gowy siňdiriş aýratynlyklaryny berýär.

Canthaxanthin min.10% CWS-iň täze formulasy

Igoşundylar CASOK. Cýokarlanmak (w / w%)
Cantaksantin 514-78-3 10.0%
 Kalsiý lignosulfonat 8061-52-7 40.0%
Maltodextrin 9050-36-6 36.0%
Sfakel 9005-25-8 10.0%
Dl-α-tokoferol 10191-41-0 2.50%
SiO2 14808-60-7 1.50%

Çalt ýaýramak!Hapalarsyz arassa we ýagty

0,5g Bahar gyzyl Canthaxanthin 10% CWS ortasynda 240ML suwda (20 ℃) ​​erär.
0,5g Canthaxanthin 2,5% çep tarapdaky 240ML suwda (20 ℃) ​​erär.
0,5g Canthaxanthin 10% (beýleki marka) 240ML suwda (20 ℃) ​​erär.

Canthaxanthin-min

Sarysy bahalandyrmak: reňk
Saryda suwdan, lipidlerden we beloklardan başga-da, sarysynyň reňkine jogap berýän karotinoidler bar.
Towuklar sintez edip bilmeýändigi sebäpli, sarysyndaky bar karotinoidler towuklary iýmitlendirmek üçin iýmitlenýär.Sary mekgejöwen, mekgejöwen glýuten nahary, lýuserne, gül (marigold), ösümlik (paprika) ýaly ekstraktlary ýa-da Bahar Gyzyl we sary ýaly ýörite maddalary öz içine alýan iýmitler bugdaý esasly rasionlardan has köp karotinoid üpjün eder.Şonuň üçin sarysynyň reňki, intensiwligi, kölegesi we birmeňzeşligi towuklara iýmitlenýän rasiona we karotinoidleri sarykda dogry siňdirmek we goýmak ukybyna baglydyr.
Köp ýurtda sarp edijiler ajaýyp, altyn sarysy we ýumurtga öndürijilerini sary reňkiniň intensiwligine gözegçilik etmek we şoňa görä towuk goýmak üçin iýmitlenýän rasionlaryň formulasyny sazlamak arkaly bu garaşmalara yzygiderli laýyk gelmelidigini üpjün etmeli.

“Springbio” 2013-nji ýylda esaslandyryldy we häzirki wagtda CNC-iň bir bölegi (2003-nji ýylda esaslandyryldy), iýmit goşundylaryny döretmekde we iýmitlenmekde öňdebaryjylardan birine öwrüler.“Springbio” sizi has köp zat tapmaga çagyrýarwww.sspringbio.com

Mediýa bilen habarlaşmak üçin:

Şerri, “Media Manager” iýmit bölümi.

Sherry@sspringbio.com

Telefon: + 86-571-86063315


Iş wagty: Iýul-20-2021