NEWS

Kompaniýa habarlary

“Springbio” 7-nji sentýabrda Hytaýyň Çengdu şäherinde geçiriljek “Fair-EuroTier CHINA” (ETC 2020) dabarasyna gatnaşarth9-njy bölümth.Sep.

Haýwanlaryň iýmitlenişi hakda söhbet etmegiňize şu ýerde garaşarys!

“EuroTier China 2020”

rt

“EuroTier” halkara derejesine çykýar - bir marka - Hytaý ilkinji gezek 2019-njy ýylda

Sene: 9/7/2020 - 9/9/2020

Veneri: Çengdu halkara sergi we ýygnak merkezi, Century City, Çengdu, Hytaý

Haýwanlary öndürmek boýunça dünýäde öňdebaryjy söwda ýarmarkasy bolan “EuroTier” diňe bir maldarçylyk dünýäsinde täzelikler üçin öz pudagynda global platformalaryň biri bolup hyzmat edýän halkara markasy däl.

“EuroTier”, gymmatlyklar zynjyrynyň her ädiminde haýwanlary ösdürip ýetişdirmekde ähli görnüşleri diýen ýaly üpjün edýär.


Iş wagty: 08-2020-nji sentýabr