Contact us

Bile kislotasy barada gürleşýär

Sarp edijiler haýwan beloklaryny we antibiotiklerden mahrum önümleri talap edýärler.

“Springbio” iýmit goşundylary tarapyndan “BioGro®” sarp edijiler has köp tebigy maddalary talap edýändigi sebäpli işlenip düzüldi.BioGro®, Bile kislotasynyň ylmy taýdan tassyklanan funksiýalary bilen emulsifikator hökmünde garyndylaryny hödürleýär:

Bile kislotalary ötüň esasy işjeň maddalary bolup, köp bioaktiwlik bilen bir sintez sterol materialydyr.

Önümiň mazmuny: 30% öt kislotalary

BioGro®-BILE Kislota gürleşýär

1. fatagyň siňdirilmegine we siňmegine kömek ediň
Bile kislotalary ýagyň mikroskopid damjalaryna emulsiýa sebäp bolýan ýag üçin biosurfaktant gurluşyna eýe.Fatagyň üstki meýdanyny ep-esli ýokarlandyrýar we lipaz bilen iýmit siňdirýär.

2. Lipazany işjeňleşdiriň
Bile kislotalary, ýag gidrolizasiýasyny tamamlamak üçin mikrellere birleşdirilende lipazanyň gurluşyny üýtgedip biler.

3. fatagyň siňdirilmegine kömek ediň
Öt turşulyklarynyň we ýag kislotalarynyň birleşmegi, ýag kislotalarynyň içegäniň içegesine baryp, gana girmegini aňsatlaşdyryp biler.

4. Bagyrdaky ýagyň mukdaryny azaltmak we VLDL birleşmesini öňe sürmek, ýagly bagyr sindromynyň öňüni almak;

5. Öt haltasynyň bölünip çykmagyna kömek etmek we bagryň agyr ýüküni boşatmak;

6. Detoksifikasiýa, öt kislotalary mikotoksinler, bagyr we içege uly zyýan berýän endotoksinler ýaly toksinleri birleşdirmäge we dargatmaga kömek edip biler.

Broýler we ördek

bile acid-poultry

1. Iýmitiň arzan bahasy, ME 30-60 kkal azaldylyp bilner.

2. Ösüş öndürijiligini gowulandyryň, FCR 6% -12% gowulaşyp, ýaşaýyş wagty şol bir beden agramy bilen 1-2 gün gysgaldylyp bilner.

3. Soýmagyň öndürijiligini gowulandyryň, karkasyň mukdary 1% -1.5% ýokarlandyrylyp bilner.

Kepjebaş

bile acid-shrimp2

1. Öt duzlaryny we holesterini gizläp bilmeýän karides we beýleki gabyklar üçin Bile kislotasynyň goşulmagy metamorfozy ösdürip biler we eremegiň wagtyny gysgaldyp biler.

2. Holesteriniň bir bölegini çalşyň, iýmitiň bahasyny azaldyň.

3. Aşgazan asty we içegäniň saglygyny goraň, diri galmagyň derejesi 10% ýokarlanyp biler.

4. Käşiriň streslere garşy ukyplylygyny ýokarlandyryň we EMS / EHP / ak zaýa ýaly käbir möhüm keselleriň döremek howpuny azaldyň.

Doňuzlar

bile acid-swine

1. fatagyň siňdirilmegine we siňmegine hemaýat bermek, ýagyň we beýleki ýokumly maddalaryň ulanylyşyny gowulandyrmak;

2.Trofiki diar üçin täsirli çözgütresasanam süýtden aýyrýan döwürde trofiki içgeçme derejesi 5-10% peselip biler,

3. Ösüş öndürijiligini ýokarlandyryň, gündelik agramyň ýokarlanmagy 8-15%, FCR 5-10% ýokarlandyrylyp, iýmitiň kabul edilmegini ýokarlandyryp bilersiňiz.

4. Ekiş üçin öt turşulyklaryny goşmak, doňuz etiniň diri galmagyna we dogluş agramyna täsir edýän şepagat uýasynyň süýdüniň hilini ýokarlandyryp biler..

Gümürtik

bile acid-Ruminant

1. Lipidleriň siňdirilmegini gowulandyrmak arkaly gündelik agramy 15-20% ýokarlandyryň.FCR-ni iň az 15% ýokarlandyryň, iýmitiň kabul edilişini artdyryň, yzygiderli goşmak bilen soýma siklini gysgaldyň.

2.1 soýmagyň hilini ýokarlandyrmak, deriniň aşagyndaky ýagy azaltmak, myşsalaryň arasyndaky ýagy ýokarlandyrmak, karkasyň derejesini ýokarlandyrmak.

3. Mallaryň we et goýunlarynyň immunitetini ýokarlandyrmak, has pes kesel.